Witaj,

Wersja przeglądarki, z której aktualnie korzystasz jest nieaktualna przez co nie jest wspierana przez naszą stronę.
Prosimy o skorzystanie z poniższego linku w celu aktualizacji przeglądarki do nowszej wersji.


http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „POZNAJ TRADYCJE”

 • §1
 1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego „Poznaj tradycje”, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego „Poznaj tradycje” zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 • §2
Portal ma na celu upowszechnianie informacji dot. tradycji regionu dolnosańskiego, nadesłanych przez Internautów, które zamieszcza Administrator, po ich uprzednim zweryfikowaniu.
 • §3
 1. Właścicielem i Administratorem Portalu jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: administrator@poznajtradycje.pl.
 • §4
Dostęp do Portalu jest bezpłatny.
 • §5
 1. Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
 2. Poprzez podanie Portalowi swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 4. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie będą udostępnianie innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
 • §6
Użytkownik ma prawo:
 1. umieszczać na Portalu informacje o tradycjach (historie rodzinne, fotografie współczesne i archiwalne, nagrania audiowizualne), za których rzetelność oraz poprawność danych zamieszczanych przez Użytkowników Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie nie powinny przekraczać 800 px wys., nagrania nie powinny przekraczać 50 MB.
 2. korzystać z formularzy znajdujących się na Portalu.
 • §7
Administrator Portalu udostępnia Użytkownikom treści, fotografie, nagrania audiowizualne opublikowane, pod warunkiem każdorazowego przywołania autora pierwowzoru, każdorazowego podawania informacji o ich pochodzeniu.
 • §8
Publikując informacje o tradycjach na Portalu Użytkownik:
 1. oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź właścicielem nadsyłanych przez siebie treści, fotografii, nagrań audiowizualnych;
 2. udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z informacji o tradycjach przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
a/wytwarzania określoną techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
b/publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, publikowania.
 • §9
Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji nadesłanych treści oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 • §10
Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,
 2. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
 3. opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,
 4. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika
 • §11
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.
 • §12
Administrator portalu ma prawo zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O usunięciu Administrator poinformuje Użytkownika.
 • §13
Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje nie są objęte gwarancją co do ich kompletności.
 • §14
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.
 • §15
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • §16
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
 • §17
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.