Home » Handbok i kvalitativa metoder by Göran Ahrne
Handbok i kvalitativa metoder Göran Ahrne

Handbok i kvalitativa metoder

Göran Ahrne

Published 2011
ISBN :
Paperback
245 pages
Enter the sum

 About the Book 

Samhället är ett lika spännande som svårfångat studieobjekt. I denna handbok beskriver forskare från skilda ämnesområden olika sätt att forska om samhället med hjälp av kvalitativa metoder. En utgångspunkt i boken är att det framför allt är detMoreSamhället är ett lika spännande som svårfångat studieobjekt. I denna handbok beskriver forskare från skilda ämnesområden olika sätt att forska om samhället med hjälp av kvalitativa metoder. En utgångspunkt i boken är att det framför allt är det praktiska arbetet som skiljer kvalitativa metoder från kvantitativa. Vid arbete med kvalitativa metoder kommer forskaren ofta nära sitt forskningsobjekt, det finns stor flexibilitet i växelspelet mellan teori, analys och datainsamling, och även analysen av kvalitativa data har särskilda förutsättningar.Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppdiskussioner, skuggning, forskning på Internet, diskursanalys samt användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan innebära att skriva akademiskt.Redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm och Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.