Home » สายสร้อยร้อยใจ ตอน จำเลยรัก / The Devils Necklace by Kat Martin
สายสร้อยร้อยใจ ตอน จำเลยรัก  / The Devils Necklace Kat Martin

สายสร้อยร้อยใจ ตอน จำเลยรัก / The Devils Necklace

Kat Martin

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

สำหรับอีธาน ชารพ กัปตันเรือรบเอกชนของอังกฤษแลว เกรซ แชสเทนไมมีความหมายอะไรนอกจากเบียตัวหนึงเพือการแกแคนฮารมอน เจฟฟรีส คนขายชาติทีเปนตนเหตุใหเขาถูกจำคุกอยางทารุณอยูนาน ดวยความเชือวาเกรซเปนเมียเกบของเจฟฟรีส เขาวางแผนจะทำใหศัตรูของเขาตองอับอายขายหนาดMoreสำหรับอีธาน ชาร์พ กัปตันเรือรบเอกชนของอังกฤษแล้ว เกรซ แชสเทนไม่มีความหมายอะไรนอกจากเบี้ยตัวหนึ่งเพื่อการแก้แค้นฮาร์มอน เจฟฟรีส์ คนขายชาติที่เป็นต้นเหตุให้เขาถูกจำคุกอย่างทารุณอยู่นาน ด้วยความเชื่อว่าเกรซเป็นเมียเก็บของเจฟฟรีส์ เขาวางแผนจะทำให้ศัตรูของเขาต้องอับอายขายหน้าด้วยการหว่านเสน่ห์เธอเกรซเกิดความกลัวว่าสายสร้อยล้ำค่าที่เธอได้รับมานั้นเริ่มแผ่พลังอำนาจของมัน เมื่อกัปตันชาร์พบังคับนำตัวเธอไปเป็นนักโทษบนเรือรบของเขา เธอพยายามขัดขืนเขาอย่างเต็มที่ และสงสัยว่ากัปตันคนนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในใจมากกว่าที่เขาแสดงออกมาแต่อีธานตระหนักอย่างรวดเร็วว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายอย่างที่เขาเคยคิดไว้ ตอนนี้เขาต้องตัดสินใจ เขาจะลืมปีศาจในอดีต และทำตามเป้าหมายของชีวิตอย่างที่หัวใจเรียกร้องได้หรือไม่